CD – ALBUM : TỔNG HỢP NHIỀU CA SỸ THỂ LOẠI NHẠC TRẺ LIST 2

CD – ALBUM : TỔNG HỢP NHIỀU CA SỸ 2

THỂ LOẠI :  NHẠC TRẺ

I. THỰC HIỆN ( THU ÂM & MIX , MASTER ) : CTY TNHH MTV NGUYỄN BÁU RECORDING STUDIO

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.