MV Cảm Ơn Mùa Xuân đã lọt vào top MV và top bài hát nổi bật

MV Cảm Ơn Mùa Xuân đã lọt vào top MV và top bài hát nổi bật  
MV Cảm Ơn Mùa Xuân 

Sáng tác : Nguyễn Lê Ngọc Báu
Singer : Nguyễn Lê Ngọc Báu – Thanh Lan
Múa : Vũ Đoàn Sức Sống 
https://nhac.vn/video/cam-on-mua-xuan-nguyen-le-ngoc-bau-thanh-lan-tre-mvrmmd

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.