Giọng hát hay tuần 4 tháng 1/2021 : Dĩ Vãng Nhạt Nhòa

Dĩ Vãng Nhạt Nhòa
Trình Bày: Cáp Minh Tranh
Thực Hiện: Báu Studio

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1bVvpmdze0WBWr_bPuXRIhkK89nBJd5dXTabaSWqOD5DbVUABNvypr4mM&v=4cx5wNt_NI0&feature=youtu.be

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.