Công ty ở Đồng Nai. Mỗi năm 1-2 lần lại đến Báu Studio thực hiện hợp ca

Công ty ở Đồng Nai. Mỗi năm 1-2 lần lại đến Báu Studio thực hiện hợp ca. Lần này phối beat luôn

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.
.
.
.
.