Mỗi CD lưu giữ một khoảng thời gian của khách hàng và PTAGR đã gặp nhau …không đơn thuần là tình yêu âm nhạc, mà còn là tình cảm quý mến và gắn bó như những bạn hữu …thỏa đam mê và cùng làm đẹp cho đời . Đa tạ tất cả